Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Striatellales

Lahko: Striatellales

Mann 1990

Grammatophora

Synonyymit