Haptophyta -> Prymnesiophyceae -> Pavlovales

Lahko: Pavlovales

Green 1976

Pavlova